Samenleven

Een kerk is een gemeenschap van mensen, die niet alleen een kerkdienst en activiteiten bezoeken, maar ook elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven — in zorg en vreugde, uitdaging en verlies. De kerk is geroepen om een gemeenschap te zijn die in woorden en met daden de veelkleurige wijsheid en liefde van God toont — samen met anderen in onze wereld vandaag. We geloven dat we juist in onze tijd nood hebben aan eenvoudige gemeenschappen waar mensen elkaar zien en kennen, samen optrekken en zich verbinden met de nood van mensen om hen heen.


 

Omzien naar elkaar & contact

Onderlinge contacten en ontmoeting maken een kerk tot een levendige en menselijke gemeenschap. Daarnaast zijn er in de Christusgemeente gemeenteleden die bewust omzien naar leden en anderen die om verschillende redenen, zoals ziekte, eenzaamheid of ouderdom, ondersteuning of contact kunnen gebruiken. De predikant heeft als pastor ook die taak.


 

Diaconaat

Diaconaat is dienen, in de betekenis van concrete zorg en ondersteuning verlenen aan medemensen in nood. Op verschillende manieren proberen we om de compassie van God in de praktijk te brengen, binnen de eigen gemeenschap, in de wijk rond de kerk, de stad Antwerpen en wereldwijd. Daarbij werken we vaak samen met anderen, zoals het Protestants Sociaal Centrum, het Bijbelhuis, De Loodsen en buitenlandse partners van de Verenigde Protestantse Kerk in België.


 

Gebed

De taak van de kerk in de wereld bestaat ook uit bidden: bidden voor elkaar, voor de mensen en de wereld. Het gebed is ook een vorm van ontmoeting en verbinding: met je hart, met anderen (nabij en ver weg) en met God. In de kerkdiensten en vaak ook in het pastoraat wordt gebeden. Daarnaast zijn er enkele gebedskringen actief, waar iedereen die mee wil bidden aan mee kan doen. Wie daarin geïnteresseerd is, kan dat via het contactformulier melden.